گینز

css html javascript jquery materializecss

کارفرما برای معرفی یک اپلیکیشن به یک سایت تک‌صفحه‌ای نیاز داشت. پروژه در قدم اول در ادوبی اکس. دی. طراحی شد و پس از تأیید کارفرما کدنویسی انجام گرفت و پروژه تحویل داده شد.

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار بعدی
روان‌شناس دانمارکی