روان‌شناس دانمارکی

css html javascript jquery materializecss

طراحی سایت تک‌صفحه‌ای برای روان‌شناس دانمارکی. در این پروژه ابتدا طرح گرافیکی، شامل معرفی توانایی‌ها، میزان دستمزد و اطلاعات تماس کارفرما به او تحویل داده شد و پس از تأیید شدن طرح، کدنویسی پروژه انجام شد.

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
گینز
مشاهده کار بعدی
بال استودیو