آرمان پرتو تصویر

css html javascript jquery materializecss sharepoint

طراحی و توسعه صفحات مختلف در شیرپوینت؛ در این پروژه از کتابخانه متریالایز برای توسعه صحفات در شیرپوینت استفاده شده است.

image پایین تر، می توانید تصاویری از پروژه را ببینید.

مشاهده کار قبلی
شرکت پلیرا
مشاهده کار بعدی
راهکار خلاق